Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. január 22.

Társaságunk a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismerteti (nemcsak a chatbotjainkkal kapcsolatos) adatkezelési tudnivalókat, a Társaságunk által (el)követett adatvédelmi és kezelési elveket, és bemutatja azokat a jogszabályon alapuló, valamint egyéb elvárásokat, melyeket Partnereivel és saját magával szemben is megfogalmazott és betart: tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

Társaságunk célja jelen Tájékoztatóval, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek, legyen szó Ügyfelekről, Partnerekről, Munkavállalókról, más Érdekelt Felekről, Előfizetőkről, Szállítókról, Kereskedelmi ügynökökről, Végfelhasználókról, (a továbbiakban egységesen: Érintettek) még az adatkezelések megkezdése előtt, a jelen Tájékoztató útján megismerjék az adatkezelés célját, az adatkezelés útját és képesek legyenek átlátni, felismerni, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra, és ennek alapján hozzák meg döntésüket az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintetében.

Mivel alapvetően nem egyedül dolgozunk, hanem a chatbot szolgáltatásunk minél hatékonyabb működtetéséhez segítségül hívjuk Partnereink különböző közösségi oldalait, weboldalba ágyazott chat widget felületeit, így arra kérünk, hogy mindig az általad használt platformok adatvédelmi tájékoztatóit is legyél szíves áttanulmányozni, mivel Társaságunkat kötelezik ezen harmadik felek adatvédelmi gyakorlatai és politikái, valamint saját szabályzatai.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Társaságunk nyitóoldalán,https://talkabot.net/ és/vagy https://cheqbot.com/ címen azzal, hogy Társaságunk a módosítás jogát fenntartja, amelyről az érintetteket megfelelő időben, előzetesen értesíti.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így elsősorban az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Fogalom meghatározások

„platform”: alkalmazások, valamint népszerű közösségi felületek és weboldalba ágyazható chat widgetek, melyeken keresztül igénybe veszik a végfelhasználók a Chatbot Szolgáltatásokat

„végfelhasználó”: Partnereink ügyfelei/előfizetői/ partnerei/feliratkozói, azaz minden olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki/amely a Társaságunkkal szerződő Partnerek Platformjain igénybe veszik a Chatbot Szolgáltatásokat, a Platformokon a Chatbot Szolgáltatások igénybevételére regisztrálnak, és a Chatbot Szolgáltatás funkcióit használják, ennek keretében pedig megadják – választásuk szerint –adataikat

„chatbot szolgáltatás”: a Társaságunk által a Partnereink elvárásainak megfelelően testreszabott és a Végfelhasználók által igénybe vehető automatizált kommunikációt megvalósító intelligens csevegőrobot technológia. Chatbotjaink beszélgetést szimulálnak a Végfelhasználóval, számukra információkat és szolgáltatásokat nyújtanak.

Társaságunk

Cégnév: Talk-A-Bot Zrt.

Székhelyünk: 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 1. emelet 4.

Cégjegyzékszámunk: Cg.01-10-142581

Adószámunk: 32426283-2-43

Honlapunk: https://talkabot.net/ és/vagy https://cheqbot.com/

E-mail címünk: info@talkabot.net

Társaságunkat képviselik: Deliága Ákos Gyula, Kalydi Gergely Ákos ügyvezetők önállóan

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit azonban a következő e-mail címen fogadjuk: dpo@talkabot.net

Adattovábbítás

Társaságunk a színvonalas kiszolgálás érdekében az itt felsorolt külső szolgáltatókat, (al-) adatfeldolgozókat, bizonyos esetekben úgyis, mint önálló adatkezelőket veszi igénybe:

Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan, és a személyes adatokat kizárólag a köztünk létrejött szerződésben meghatározott célból, az ott rögzített utasítások szerint kezelik. Amennyiben partnereink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Továbbá vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyek számára – akár közvetlenül, akár közvetetten – a szolgáltatások biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, azonban Partnereinknél történő szolgáltatás nyújtása érdekében – akár az Érintettek közreműködése (pl. egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása, illetve a regisztráció vagy belépés könnyítése érdekében) által, akár anélkül – hozzáférnek a platformokhoz, illetve az azon tárolt adatokhoz, és ez által a Érintettekről, valamint az általuk folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

A Külső szolgáltatók önálló adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozzák meg saját adatvédelmi tájékoztatójukban, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartoznak.

Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, amikor interakcióba lépsz a különböző platformokkal, mint pl. Facebook Ireland LTD, Google LLC, Instagram LLC, Twitter International Company, Viber Media LLC

AZ ADATKEZELÉSÜNKRŐL, CÉLJAINKRÓL ÉS ELVEINKRŐL

Partnereinkkel együtt kiemelt célunk az érintettek személyes adatainak védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása és magánszférájának védelme, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Társaságunk és Partnereink között a Partnereink Végfelhasználói számára chatbot szolgáltatások nyújtására vonatkozóan létrejött megállapodásban részletesen rögzítjük a Partnereink megbízása és utasításai alapján a Társaságunk által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait, valamint az ezzel kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségeinket.

Valamennyi adatkezelésünkről általánosságban elmondható, hogy a következő alapelveket tartjuk szem előtt az adatkezelésünk során:

(i) „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük;

(ii) „célhoz kötöttség”: csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történő adatgyűjtés, ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon történő adatkezelést nem végzünk;

(iii) „adattakarékosság”: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és csak a szükségesre korlátozódott adatkezelés;

(iv) „pontosság”: pontos és szükség esetén naprakészen kezelt adatok köre; minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük;

(v) „korlátozott tárolhatóság”: a tárolási forma megválasztásakor figyelünk arra, hogy a személyes adatok csak a kezelésük céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosíthatóak;

(vi) „integritás és bizalmas jelleg”: az adatkezelést oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Társaságunk a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően együttműködik az érintettekkel az adatkezelés során. Társaságunk csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban rögzített egyes adatkezelési célokból. Az adatkezelés célját szem előtt tartva, nem kezelünk indokolatlanul több adatot.

Társaságunk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Társaságunk a kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban hivatkozott Adatfeldolgozókon, valamint Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az érintettek jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

EGYES ADATKEZELÉSEINKRŐL

Chatbot szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésünkről

Adatkezelés célja

Partnereinknél történő chatbot alkalmazás üzemeltetése, Chatbot szolgáltatás nyújtása.Bővebben: chatbottal való kapcsolatfelvételt követően az érintett bottal való „bebarátkozásának” első lépése a vonatkozó adatkezelési tájékoztató megismerése és ennek kifejezésre juttatása. Elfogadás hiányában a bot tudomásul veszi, hogy nem szeretne az érintett a bottal közelebb megismerkedni.Chatbot szolgáltatásunkkal összefüggésben a Végfelhasználó által – közvetlenül, vagy a közösségi profiljával történő regisztráció során – megadott adatokat a Társaságunk az alábbi célból – példálózó jelleggel, mivel azt mindig a Partnerrel aláírt megállapodás keretei rögzítik – kezeli, illetve dolgozza fel: Chatbot Szolgáltatás hatékony nyújtása; Platformon regisztrált végfelhasználók azonosítása; Platformokon elérhető Chatbot Szolgáltatások igénybe vétele; felvilágosítás nyújtása a Platformon regisztrált felhasználók részére a Chatbot Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Chatbot Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.); működési problémák elhárítása; Platformon elérhető Chatbot Szolgáltatásokkal összefüggő szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése; Partnereink és a Végfelhasználó közötti kommunikáció biztosítása; Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés; adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése; bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása; Platform hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése; a Platformon a Végfelhasználó accountjának perszonalizálása, testre szabása.

Adatkezelés Jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhezGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő jogos érdeke

Kezelt személyes adatok köre

A chatbot működéséhez feltétlenül szükséges és a Platform standard beállítások alapján rendelkezésre álló adatok, így különösen: App user ID – chatbothoz generált azonosító, felhasználói név, profil kép URL, valamint bármely más, a Végfelhasználó által megadott adat (szöveg, gombhasználat, kép) a Chatbot interakcióban; Viber esetében a platformmal is megosztott adatok (Viber ID, telefonszám); Megrendelő által azonosításhoz megadott adatok (pl. belső azonosító, céges e-mail cím, e-mail cím, telefonszám, cím, telephely adatok, adóazonosító és/vagy TAJ szám bizonyos karakterei), mely Chatbot Szolgáltatáshoz kapcsolódóan létrehozott Végfelhasználói profil – business account – esetenként az Adatkezelő birtokában van. Ezen túlmenően a szolgáltatásra igénybe vett platform, nyelv, regisztráció időpontja, a chat beszélgetés során megadott adatok. Admin felhasználók kliens oldali hibakezelés céljával összefüggésben kezelt adatok köre kiterjed a következőkre: ügyfél környezetének elérése, ügyfél bejelentkezési adatai. ügyfél IP címe és böngésző adatai (típus, verzió), ügyfél operációs rendszere (típus, verzió). A feldolgozott adatok köre a mindenkori funkciókkal változhat.

Adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.A Végfelhasználó utolsó aktivitástól számított egy év (ha a Végfelhasználó az utolsó aktivitástól egy éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást) után anonimizálásra kerülnek a személyes adatok (ID leválasztásra kerül).Az utolsó aktivitástól számított öt év után törlésre kerülnek a chatbot beszélgetések adatai.Adatfeldolgozó anonimizált, azaz a Végfelhasználó azonosítására már nem alkalmas módon a hivatkozott egy éves megőrzési időn túl is tárolja és felhasználja a Chatbot Szolgáltatás használata során összegyűjtött adatokat azzal, hogy öt év elteltével a teljes chatfolyam törlésre kerül.

Szerződő partnereink és kapcsolattartóik adatainak kezeléséről

Adatkezelés célja

Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött partnerek és kapcsolattartóik adatait.

Adatkezelés Jogalapja

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

Kezelt személyes adatok köre

természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák).

A személyes adatok címzettjei

a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

Adatkezelés időtartama

Társaságunk a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év, figyelemmel a számviteli, adózási célú jogi kötelezettség teljesítésére, valamint a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A kapcsolattartó a Partnerünkkel, mint szerződő féllel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, így ezen adatkezelés az érintett jogait nem érinti hátrányosan. Az érintett kapcsolattartót a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről mindenkor Partnerünk vállalja tájékoztatni.

Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatainak a kezeléséről

Adatkezelés célja

Társaságunknál valamely állásunkra történő jelentkezés esetén a jelentkezők által a jobs@talkabot.net címre megküldött pályázati anyagot a Társaságunk, mint adatkezelő kezeli a kiválasztási folyamat lebonyolítása és a kiválasztás során a jelentkezők szakmai és emberi értékeinek, iskolai végzettségének, korábbi munkatapasztalatának a megismerése, annak érdekében, hogy megtaláljuk a megüresedett pozíció betöltésére leginkább alkalmas személyt.

Adatkezelés Jogalapja

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], tekintettel arra, hogy a Társaságunknak eljuttatott pályázati anyag megküldésével, egyértelműen és tevőlegesen jelzi hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkezés során megküldött személyes adatait kezeljük.

Kezelt személyes adatok köre

Társaságunknak megküldött pályázati anyagban szereplő személyes adatok, így elsősorban: önéletrajz, motivációs levél.

A személyes adatok címzettjei

a pályázati anyagban szereplő személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akik a meghirdetett állás betöltése kapcsán javaslattételi vagy döntési jogosultsággal rendelkeznek.

Adatkezelés időtartama

Kizárólag az állás betöltéséig, de legfeljebb 1 év.

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából végzett adatkezelésünkről

Adatkezelés célja

Társaságunk a törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, számla kiállítás és kiállított számlák megőrzése, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

Adatkezelés Jogalapja

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Kezelt személyes adatok köre

az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

A személyes adatok címzettjei

Társaságunk adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Adatkezelés időtartama

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

Honlapon a Társaságunkkal kapcsolatba lépők személyes adatainak a kezeléséről

Adatkezelés célja

Társaságunkkal a Társaságunk honlapján a https://talkabot.net/#contact-us és/vagy https://cheqbot.com/contact-us/ platformon kapcsolatba léphetnek velünk. Hozzánk intézett megkeresés esetén a hozzánk intézett kérdéseket és a megkeresések minden olyan tartalmát, amit az érintettek megosztani kívánnak velünk – beleértve a velünk kapcsolatba lépők személyes adatait, amennyiben a hozzánk intézett megkeresésben ilyen szerepel – Társaságunk, mint adatkezelő kezeli a kérdések megválaszolása végett. A megkeresések tartalma alapján az illetékes munkatársunk fogja megválaszolni a kérdéseket a lehető legrövidebb időn belül.

Adatkezelés Jogalapja

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], tekintettel arra, hogy a Társaságunkhoz intézett megkeresés megküldésével, egyértelműen és tevőlegesen jelzi hozzájárulását ahhoz, hogy az így megküldött személyes adatait kezeljük.

Kezelt személyes adatok köre

Társaságunknak megküldött megkeresésben szereplő személyes adatok, így elsősorban név, e-mail cím, telefonszám, tárgya a megkeresésnek és minden olyan adat, amit a velünk kapcsolatba lépő érintett az erre rendszeresített platformon érdemesnek tart velünk megosztani.

A személyes adatok címzettjei

a megkeresésében szereplő személyes adatokat Társaságunk kizárólag azon munkavállalói jogosultak kezelni, akik érdemben válaszolni tudnak a hozzánk intézett megkeresésekre.

Adatkezelés időtartama

a hozzánk intézett megkeresésre adott teljes körű válaszadásig, de legfeljebb 1 év.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

Az érintettek adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az érintettek személyes adatait az eredetileg rendelt céltól eltérően.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

A személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adatok biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Partnereinkkel meghozzuk a GDPR rendelet 32. cikkében előírt – az adatkezelés biztonságát szolgáló – intézkedéseket; a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
 • a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek;
 • intézkedések annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

Amennyiben az érintettek közösségi profillal veszik igénybe a Partnereink által részükre nyújtott Chatbot Szolgáltatást, ebben az esetben a saját döntésüktől függően a különféle közösségi média felületeken a közösségi profiljuk bizonyos adatait elérhetővé teszik az adatkezelő és az adatfeldolgozó számára (így például, de nem kizárólagosan név; felhasználónév; e-mail cím; telefonszám; közösségi média profil; nem; kor; információk arról, hogy miként használja az érintett a közösségi oldalakat és milyen tevékenységet folytat azokon; érdeklődési kör; családi állapot; fényképek; az érintett által közzétett megjegyzések; egyéb információk az online viselkedésére vonatkozóan). A Platformok megteremtik a lehetőségét annak kiválasztására, hogy a személyes adatok a közösségi média profiljaiban hogyan kerülnek megosztásra.

Társaságunk a Chatbot Szolgáltatás működéséhez a számára az érintett által elérhetővé tett adatok közül csak a legszükségesebbeket használja és kezeli.

Társaságunk gyűjthet személyes adatokat cookie-k vagy hasonló technológiák révén, korlátozás nélkül beleértve a következőket: IP-cím; cookie-azonosító; böngésző; tartózkodási hely; a kapcsolódó webhelyen az érintett által meglátogatott weboldalak; az általa megtekintett vagy átkattintott hirdetések; stb. Erről bővebben Társaságunk Cookie Policy-jében olvashatsz: https://talkabot.net/privacy-policy/

Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technikai és személyi intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti. Társaságunk az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek:

Az érintettek az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhetnek,
 • kérhetik az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatnak az adatkezelés ellen és kérhetik adataik törlését (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetnek;
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetnek, illetve eljárást kezdeményezhetnek (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu).
 • Kérjük azonban, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg Társaságunkat. Vállaljuk, hogy az érintettek kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve feldolgozott (legyen akár az adatfeldolgozónk ebben a körben) adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az ilyen irányú kérdésekre a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, megjelölésről és törlésről az érintetteket, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Abban az esetben nem küldünk értesítést, amennyiben az értesítés elmaradása az érintett jogos érdekét nem sérti. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelmek elutasításáról is az erre irányuló kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 1 hónapon belül közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatkezelés ellen való tiltakozás esetén, a tiltakozást az erre irányuló kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül Társaságunk megvizsgálja. Társaságunk döntéséről írásban visszajelzünk. Megalapozott tiltakozás esetén az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük. Ebben az esetben is értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Bizonyos esetekben az érintettek adatkezelési érdekeivel és jogaival szemben elsőbbséget élvezhetnek egyes, az adatkezelést kényszerítő erejű más jogos okok és indokok. Természetesen nem kötelező egyet érteni velünk, az is előfordulhat, hogy határidőt mulasztunk. Ebben az esetben a döntésünk közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.