Дигиталната трансформация за корпоративно представяне

Дигиталната трансформация за корпоративно представяне CHEQ

Дигиталната трансформация е повече от нова тенденция. Това е незаменима дейност и важен елемент от стратегията на компанията, който значително влияе върху производителността и резултатите на труда. Дигиталните иновации играят все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността и ефективността. Компаниите в Централна и Източна Европа обаче изостават от западните по отношение на дигитализация и производителност. Ние допринасяме за преодоляването на това с CHEQ.

Въздействието на корпоративните иновации и дигиталната трансформация върху производителността

Все повече и повече европейски компании разпознават потенциала на дигиталните иновации, които допринасят за повишаване на пазарната конкурентоспособност. Ето защо те започват да използват тези решения все по-активно в работните си процеси, като по този начин повишават производителността. 

Съществуват обаче значителни разлики между дигиталната инфраструктура и дигиталните умения на отделните европейски държави. България например изостава значително от средното за ЕС. Ефективността на дигитализация в България е едва 50% от средната за ЕС. И ако погледнем средната стойност на първите пет държави от ЕС, достигаме едва 30-40%.

Ето защо е важно да се прилагат технологични иновации

Въвеждането на иновативни дигитални технологии може да доведе до значителни подобрения в производителността и ефективността. Това се подкрепя и от изследването на Deloitte, според което силно дигитализираните компании са 3 пъти по-склонни да постигнат годишен ръст на приходите от тези с ниско ниво на дигитализация. Разбира се, трябва да се отбележи, че това е вярно само ако служителите могат да използват дигитални инструменти. В противен случай дигитализацията може да бъде безсмислена и контрапродуктивна.

В същото време дигиталната трансформация подпомага и бързата реакция и адаптивността на компаниите, което им позволява да реагират по подходящ начин на предизвикателствата, произтичащи от промените в икономическата среда, за кратък период от време. Това им осигурява и вид гъвкавост и допълнително увеличава конкурентното им предимство.

Предизвикателствата на дигиталната трансформация

Корпоративните иновации и дигиталната трансформация включват много предизвикателства, които могат да бъдат изключително разнообразни. Може би най-критичният от тях е ефективната интеграция на дигиталните инструменти в бизнес процесите и корпоративната култура. Това често изисква разработването на нова технологична инфраструктура, но не трябва да се забравят и задачите, произтичащи от специфичните характеристики на човешките ресурси. Какви са тези предизвикателства?

1. Технологична инфраструктура

Често компаниите работят с остарели системи и машини, които не искат да бракуват, защото все още имат парична стойност. Затова те търсят нови технологични решения, които са съвместими със старите им системи. Това обаче не винаги е правилният начин и може да включва много софтуерни проблеми, което води и до бизнес рискове. В допълнение, потребителското изживяване от страна на служителите е намалено. В резултат на това те ще имат отрицателно мнение за всички дигитални иновации.

2. Корпоративна култура

Дигиталните иновации и корпоративната култура си влияят взаимно. Дигитализацията също променя методите на работа и вътрешната комуникация. За много хора обаче е трудно да приемат подобни промени. Ето защо е толкова важно ръководството да подкрепя дигиталната трансформация на 100%, както чрез непрекъснато осигуряване на обучение за служителите, така и като гарантира, че те самите преминават към използването на дигитални методи.

Корпоративна култура и дигитална трансформация CHEQ

3. Развитие на процесите

Това дори може да се счита за нулева стъпка, толкова е важно. Защото ние никога не дигитализираме самата компания, а процесите. Първо, необходимо е да разкрием какви вътрешни процеси имаме във всяка оперативна област и как те са свързани помежду си, тоест къде се намират така наречените точки на свързване. Това е съществено условие за ефективно проектиране на цялостна автоматизация, което също така гарантира, че всички организационни звена на компанията предприемат стъпки в съответствие с текущите очаквания и условия. В резултат работата ще бъде по-ефективна и производителността ще се увеличи.

4. Човешки фактори при дигиталната трансформация

Една компания е толкова дигитална и иновативна, колкото и нейните служители. Това е най-належащият въпрос сред цялата работна сила. Това е интересен въпрос за физически работници, които обикновено представляват най-голямата част,

  • които обикновено нямат достъп до фирмените ИТ системи,
  • които не могат да използват твърде сложни системи,
  • които не са или са достъпни само в ограничена степен по имейл, и
  • също така е необходимо обучението да се проведе в подходяща за тази целева група форма.

Ако служителите, работещи в производството, продължават да управляват и получават всичко на хартия, а HR и мениджърите комуникират с тях по този начин (напр. бюлетини, информационни брошури), тогава компанията не е в челните редици на дигиталните иновации, дори ако офис служителите използват най-новите авангардни технологии. 

Обучението и развитието на хората е от ключово значение.

Въпреки това, в случай на служители със сини якички, ако компанията не може да отдели пари и време за това в традиционната си форма (напр. обучение в класна стая) или ако няма достатъчно човешки ресурси, тогава изборът на удобно за потребителя дигитално решение за тази цел, като CHEQ също може да бъде решение. Използването на устройството е изключително интуитивно и толкова лесно, че дори 6-годишно дете би могло да го използва.

5. Финансови ограничения

Друга пречка е фактът, че повечето компании искат да въведат дигитална технология, подходяща за кацане на Луната, докато желаят/могат да платят само за дрон, като разбира се упорито се придържат към плана за печалба, очакван с дигитализацията. И вие сте много изненадани, когато се сблъскате с тъжната ситуация, че дигиталното решение, подобно на дрон, не осигурява производителност според очакванията. Проблемът се усложнява от факта, че те искат решение, което могат да използват десетилетия. Трябва обаче да се осъзнае, че дигиталните иновации мислят в по-кратки времеви хоризонти от този, тъй като всеки ден се създават нови и революционни технологични решения.

Коментирайте

В CHEQ знаем, че внедряването на дигитален инструмент на корпоративно ниво е финансово предизвикателство за много компании. Ето защо ние даваме възможност да започнете трансформацията само с няколко основни функции. В бъдеще той може да бъде разширен по всяко време с 50+ налични опции за използване. В допълнение, благодарение на непрекъснатото развитие, базирано на нуждите на пазара и технологичните промени, устройството винаги е актуално, така че ще може гъвкаво да обслужва настоящите нужди дори след години.

6. Ресурси

Процесът на дигитализация трябва да бъде разгледан и както повечето разработки, това често означава допълнителна работа за персонала, участващ в проекта за внедряване. Често това е причината дигиталният преход да напредва много бавно – или дори да не започва изобщо. Мениджърите се отнасят към това временно натоварване по такъв начин, че дигитализацията може да почака, защото по-важните, обикновено краткосрочни задачи трябва да бъдат решени незабавно, дори като пожарогасене. Те са по-малко склонни да се замислят, че въпреки че дигитализацията временно означава допълнителна работа, след нейното въвеждане всичко ще бъде много по-гладко, работата ще стане по-ефективна и производителността ще се увеличи. Ето защо е важно, независимо коя организационна единица е засегната от развитието на дигитализацията, решението за това трябва да бъде взето на стратегическо ниво, заедно с изчисляване на подходящата възвръщаемост и очакване на точни резултати. Точно затова повечето компании имат дигитална стратегия. 

Дигитална трансформация в компаниите CHEQ

CHEQ: двигателят на корпоративната продуктивност

CHEQ предлага на компаниите иновативни дигитални решения, които помагат за оптимизиране и автоматизиране на определени рутинни задачи. В допълнение, той поддържа по-ефективно управление на човешките ресурси и гарантира, че всички служители, включително физическите работници, са информирани незабавно и от сигурен източник за стратегията на компанията и целите, които са важни за тях. С решенията, предлагани от CHEQ, ръководството получава инструмент в ръцете си, с който ще може още по-ефективно да координира дейността на компанията, като по този начин подпомага постигането на стратегическите цели, оптимизирането на процесите и повишаването на производителността.

В допълнение към всичко това си струва да споменем, че с CHEQ можем да направим значителна крачка напред в устойчивостта и екологичните решения.

Безхартиен офис и екологична устойчивост

С използването на CHEQ безхартиената офис среда може да стане реалност. Много административни задачи могат да бъдат заменени с него, като например:

  • подписване и управление на документи, свързани с работата (напр. присъствен лист)
  • подписване на документи, свързани с работа (напр. изменение на трудовия договор)
  • подписване на декларации, свързани с ползи (напр. столова)
  • документи, свързани със защитата на данните (напр. GDPR)
  • отпечатване и разпространение на фишове за заплати и др.

Това е важно не само от гледна точка на намаляване на офис разходите, но и защото прави обработката и съхранението на документи по-просто и по-бързо, със значително по-малко работа. Освен това намалява риска от административни грешки.

Също не бива да се забравя, че чрез безхартиената администрация компаниите могат да намалят и своя екологичен отпечатък, което допринася за устойчивостта.

Съгласуване на дигиталната трансформация и работната сила

С въвеждането на CHEQ може да се постигне дигитална трансформация в цялата компания, която наистина прави всички служители достигнати и ангажирани. В крайна сметка ви трябва само смартфон, за да го използвате – почти всички днес имат такъв. С помощта на CHEQ служителите, които са били пренебрегнати в програмите за дигитализация, най-накрая могат да получат точна представа за целите на компанията и как те могат да бъдат част от постигането на резултатите. 

Ако искате да научите повече за CHEQ, поискайте безплатна и персонализирана презентация.